TimeCamp automatycznie wylicza produktywność pracownika na podstawie danych zebranych przez aplikację desktopową. W naszej bazie danych są już ponad 4 miliony aplikacji i stron www przypisanych domyślnie do jednej z 18 dostępnych w systemie kategorii. Każda kategoria ma przypisany jeden z poziomów produktywności (produktywna/neutralna/rozpraszająca). Na tej podstawie wyliczany jest wskaźnik „pracy na narzędziach”.

Aktywności produktywne i neutralne oznaczane są na raportach kolorem zielonym. Aktywnościom rozpraszającym towarzyszy kolor czerwony.

Istnieje możliwość zmiany poziomu produktywności dla poszczególnych kategorii, jak również zmiany kategorii, do której domyślnie przypisane są aplikacje lub strony internetowe. Zmian tych możesz dokonać jeśli masz uprawnienia administratora. Zwykły użytkownik również może zasugerować zmianę kategorii dla aplikacji, jednak zanim zmiany wejdą w życie, muszą one zostać zaakceptowane przez administratora.

Należy pamiętać, że wszelkie zmiany mają wpływ również na dane historyczne.

Zmiana poziomu produktywności dla kategorii

Aby zmienić poziom produktywności dla kategorii, wybierz moduł Czas komputera (1) i następnie pozycję Kategorie (2). Raport ten prezentuje sumę czasu zebranego podczas pracy na aplikacjach i stronach www, przypisanych do poszczególnych kategorii. To, czy dana kategoria jest produktywna, neutralna czy rozpraszająca, ustawisz wybierając odpowiednią opcję z rozwijanego menu w kolumnie Produktywność (3). Zmiany tej może dokonać tylko użytkownik z uprawnieniami administratora. Dla zwykłego użytkownika raport ten jest informacyjny.

W systemie dostępnych jest 18 domyślnych kategorii. Nie ma możliwości tworzenia nowych kategorii ani edycji już istniejących.

Zmiana kategorii dla aplikacji i stron www

Drugim sposobem konfiguracji jest zmiana kategorii przypisanych do aplikacji i stron www. W tym celu należy wejść w raport Aktywności w lewym menu. Zaprezentowane zostaną dane zebrane w danym przedziale czasowym dla wybranych aktualnie użytkowników.

Zmian dokonujemy w analogiczny sposób – wybierając nową pozycję z rozwijanego menu w kolumnie Kategoria.

Konfiguracja dla podgrup

Często dochodzi do sytuacji, w której skategoryzowanie poszczególnych aplikacji dla wszystkich użytkowników jest niemożliwe. Facebook, domyślnie kategoryzowany jako rozpraszająca aktywność z kategorii portali społecznościowych, dla niektórych pracowników może być narzędziem pracy.

Podobnie jak w przypadku wszystkich innych ustawień, istnieje możliwość indywidualnej kategoryzacji dla poszczególnych podgrup użytkowników. Pamiętaj jednak, że domyślnie ustawienia te są automatycznie dziedziczone również dla podgrup danej grupy.

Aby zmienić ustawienia tylko dla wybranej podgrupy, należy w raporcie Aktywności z menu wyboru użytkownika wybrać tylko interesującą nas grupę, klikając na jej nazwie. Zmiany dokonywane w takim scenariuszu będą dotyczyć tylko użytkowników znajdujących się w tej grupie oraz w jej ewentualnych podgrupach.


Czy artykuł był pomocny?

1 Star2 Stars (+2 rating, 1 votes)
Loading...