TimeCamp jest systemem do pomiaru czasu pracy na komputerze. Na podstawie danych zebranych przez aplikację umożliwia generowanie raportów dotyczących używanych aplikacji oraz odwiedzanych stron internetowych oraz ich odpowiednie kategoryzowanie i automatyczne obliczanie produktywności czasu spędzanego przed komputerem oraz – opcjonalnie – rozliczanie czasu z dala od komputera.


Menu wyboru użytkownika

Jeżeli do konta dodanych jest wielu użytkowników, z prawej strony panelu wyświetli się menu wyboru użytkownika. Z jego poziomu można wybrać pracownika, dla którego wygenerowany ma zostać raport. Menu to pozwala również na tworzenie raportów grupowych (o czym mowa poniżej).

Aby wybrać użytkownika wystarczy kliknąć na strzałce w menu. Wyświetli się rozwijana lista z użytkownikami przypisanymi do konta. Aby wybrać pracownika, należy kliknąć na jego nazwę.


Menu wyboru przedziału czasowego

Podstawowy widok prezentuje podsumowanie czasu spędzanego przez użytkownika w wybranym przedziale czasowym. Analizy można dokonywać na jednym z predefiniowanych okresów, lub ustawić własny, za pomocą kalendarza.


Podsumowanie

Podstawowe wskaźniki pokazują podsumowanie czasu zarejestrowanego przez aplikację pomiarową.

Wskaźnik „praca na narzędziach” (1) ukazuje odsetek czasu spędzony na aplikacjach zakwalifikowanych jako produktywne lub neutralne. Oczywiście istnieje możliwość dostosowania własnych parametrów określających produktywność wybranej aplikacji lub strony internetowej.

Wskaźnik „średnio dziennie” (2) wylicza średni dzienny czas spędzony na aktywnej pracy na komputerze w wybranym przedziale czasowym.

Wskaźnik „zarejestrowany czas” (3) przedstawia sumę czasu zarejestrowaną w danym przedziale czasowym na aktywnej pracy na komputerze.

Ostatni ze wskaźników – „aktywności rozpraszające” (4) pokazuje sumę oraz odsetek czasu spędzony na aplikacjach i stronach internetowych sparametryzowanych jako nieproduktywne.


Czas dzienny

Wykres „Czas dzienny” reprezentuje sumę czasu zebranego w poszczególnych dniach w wybranym przedziale czasowym. Warto zaznaczyć, że słupki na wykresie są interaktywne – po kliknięciu na jeden z nich użytkownik zostanie przeniesiony do szczegółowego podsumowania dla wybranego dnia.

W przypadku wybrania jednego dnia jako przedziału czasowego, wykres ten reprezentuje czas zebrany w poszczególnych godzinach w danym dniu.

Klikając na słupku odpowiadającym konkretnej godzinie użytkownik zostanie przeniesiony do szczegółowego widoku, w którym wylistowane są aktywności „sekunda po sekundzie”.


Top aktywności / Top kategorie

Wykresy słupkowe znajdujące się u dołu strony prezentują czas z podziałem na poszczególne aplikacje/strony internetowe oraz kategorie, do których dane aktywności są przypisane. Aktywności sparametryzowane jako nieproduktywne oznaczone są kolorem czerwonym.


Raporty grupowe

TimeCamp pozwala na generowanie raportów grupowych. W tym celu z menu wyboru użytkownika należy wybrać interesujących nas użytkowników, zaznaczając checkboxy przy ich nazwiskach i zatwierdzając wybór. Można również wybrać wszystkich użytkowników z grupy, klikając na jej nazwie. Aby wygenerować raport dla wszystkich użytkowników, wystarczy kliknąć na nazwie grupy głównej.

U góry podsumowania grupowego znajdują się średnie wartości zarejestrowane dla wybranych użytkowników w danym przedziale czasowym, oraz lista najczęściej występujących aktywności. Dodatkowo prezentowane jest krótkie podsumowanie dla każdego z pracowników. Aby przejść do szczegółowego raportu dla danego użytkownika, wystarczy kliknąć na jego nazwisku.


Czy artykuł był pomocny?

1 Star2 Stars (+7 rating, 4 votes)
Loading...