WARUNKI UŻYTKOWANIA

obowiązujący od dnia 11.03.2022 r.

Niniejszy Regulamin określa Państwa prawa i obowiązki podczas korzystania z aplikacji internetowej oraz innych narzędzi (takich jak aplikacje komputerowe oraz mobilne) dostarczanych przez TimeCamp SA z siedzibą we Wrocławiu (53-137) przy Al. Wiśniowej 36A lok. 311, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000755317, posiadającą REGON: 021311614, NIP: 8943003832, o kapitale zakładowym 112 200 zł (“Dostawca”) oraz spółkę powiązaną TimeCamp, Inc., 440 N Barranca Ave #4967 Covina, CA 91723 Stany Zjednoczone Ameryki.

Niniejszy Regulamin reguluje dostęp i korzystanie z Usług przez Właściciela konta (zdefiniowanego poniżej), natomiast umowa między Właścicielem konta a Dostawca reguluje dostęp i korzystanie z Usług przez Użytkownika.

§ 1. DEFINICJE

1. Właściciel konta - osoba tworząca Konto TimeCamp, która reprezentuje podmiot, dla którego utworzono konto TimeCamp (prywatne lub firmowe). Osoba, która zakupiła płatny abonament i zarejestrowała go na prywatnej lub firmowej skrzynce e-mail automatycznie staje się Właścicielem konta i może zapraszać Użytkowników do działania na tym koncie. Właściciel konta ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie działania podejmowane przez Użytkowników zaproszonych do konta.

2. Użytkownik - osoba zaproszona do Konta TimeCamp przez Właściciela konta za pośrednictwem poczty e-mail lub unikalnego adresu URL. Użytkownik przyjmując zaproszenie od Właściciela konta akceptuje, że a) obowiązkiem Właściciela konta jest poinformować Użytkownika o wszelkich zasadach i praktykach oraz o wszelkich ustawieniach, które mogą wpłynął na przetwarzanie danych znajdujących się na koncie, w tym w szczególności o Warunkach Użytkowania oraz Polityce Prywatności TimeCamp b) powinien upewnić się, że przekazanie i przetwarzanie danych w ramach Umowy jest zgodne z prawem. Dostawca nie składa żadnych oświadczeń ani zapewnień jakiegokolwiek rodzaju, wyraźnych ani dorozumianych, związanych z Usługami, które są dostarczane Użytkownikowi jako Użytkownik.

3. Umowa - umowa między Właścicielem konta a Dostawca zawierająca niniejsze warunki oraz politykę prywatności.

4. Treść - informacje i zasoby techniczne dostarczane przez Dostawca Właścicielowi konta i Użytkownikom do wykorzystania w połączeniu z Oprogramowaniem i cechami samego Oprogramowania. Elementy Treści zgrupowane są w pakiety, które są dostępne pod adresem https://www.timecamp.com/pl/cennik

5. Oprogramowanie - aplikacje komputerowe, mobilne oraz inne narzędzia rejestrujące czas, a także wszystkie ich aktualizacje i modyfikacje.

6. Dane osobowe - wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej zgodne z przepisami prawa regulującymi Umowę.

7. Usługi - Oprogramowanie i Treść dostarczane przez Dostawca.

8. Abonament - zestaw Treści dostarczanych przez Dostawcę w wybranym okresie rozliczeniowym wybranym przez Właściciela konta (miesięcznym, kwartalnym, półrocznym, rocznym lub dwuletnim). Plany abonamentowe oferowane przez Dostawcę są wyceniane w różny sposób w zależności od dostarczanych w nich funkcji.

9. Konto TimeCamp - konto przekazane przez Dostawcę Właścicielowi konta i jego Użytkownikom w celu uzyskania dostępu do Treści i korzystania z niej oraz do podjęcia pewnych działań związanych z przetwarzaniem danych.

10. Dane Użytkownika - wszelkie informacje, które Właściciel konta i Użytkownicy wprowadzają, przechowują, rejestrują, modyfikują, usuwają, udostępniają, przesyłają lub w inny sposób przetwarzają.

§ 2. REGULAMIN

1. Zaakceptowanie niniejszego regulaminu jest warunkiem korzystania z Usług i Treści dostarczanych przez Dostawcę.

2. Wszyscy Właściciele kont są zobowiązani do przestrzegania niniejszego regulaminu i informowania użytkowników o niniejszym regulaminie.

3. Dostawca zastrzega sobie prawo do modyfikowania postanowień niniejszego regulaminu bez powiadamiania Właściciela konta o wprowadzonych modyfikacjach. Właściciel konta może w każdej chwili zapoznać się z aktualną wersją regulaminu na stronie internetowej www.timecamp.com/pl.

4. Dalsze korzystanie z Usług i Treści po wprowadzeniu dodatkowych zmian w regulaminie jest równoznaczne z zaakceptowaniem tych zmian. Odmowa zaakceptowania zmian w regulaminie uniemożliwia Właścicielowi konta korzystanie z oferowanych przez Dostawcę Usług i Treści.

§ 3. USŁUGI

1. Usługi obejmują Oprogramowanie i Treść opisane w niniejszym regulaminie oferowane przez Dostawcę dostępne na stronie internetowej po zaakceptowaniu niniejszego regulaminu.

2. Dostawca ma wyłączne prawo do decydowania o funkcjonalności, użytkowaniu, przedmiocie i zakresie poszczególnych usług, a także zaprzestania świadczenia tych usług.

3. Dostawca ma wyłączne prawo do decydowania o Treści i naturze Oprogramowania, a także do swobodnego dodawania, zmiany lub usuwania poszczególnych elementów.

§ 4. DOSTĘP I KORZYSTANIE Z USŁUG

1. Usługi i Treść oferowane przez Dostawcę są przeznaczone do użytku osobistego oraz komercyjnego i mogą być używane wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem, zastosowaniem i ogólną charakterystyką.

2. Dostęp do Usług i Treści można uzyskać logując się na naszej stronie internetowej lub za pomocą aplikacji komputerowej bądź mobilnej.

3. Każdemu Właścicielowi konta i Użytkownikom przypisane są określone login i hasło, z których nie mogą korzystać osoby trzecie bez zgody Właściciela konta lub Użytkownika. Właściciele kont i Użytkownicy są odpowiedzialni za utrzymanie i prawidłowe zabezpieczenie swojego loginu i hasła.

4. TimeCamp nie jest przeznaczony dla dzieci poniżej 16 roku życia. Dostawca polega na rodzicach i opiekunach prawnych, że małoletni poniżej 16 roku życia nie korzystają z TimeCamp.

5. Właściciel konta i Użytkownicy zobowiązują się do korzystania z Usług i Treści zgodnie z ich użyciem, celem oraz w sposób zgodny z niniejszym regulaminem i postanowieniami obowiązującego prawa.

6. Właściciel konta ponosi pełną odpowiedzialność za wszystkie treści, wyrażenia i wpisy dodane do sieci w związku z korzystaniem z oferowanych usług i produktów.

7. Właściciel konta akceptuje wymagania techniczne niezbędne do korzystania z Usług oraz Treści i nie ma zastrzeżeń w tym zakresie. Właściciel konta jest świadomy ryzyka i zagrożeń związanych z elektroniczną transmisją danych.

8. Dostawca zastrzega sobie prawo dostępu do kont indywidualnych użytkowników do celów technicznych lub administracyjnych oraz ze względów bezpieczeństwa. Uzyskane w ten sposób informacje nie będą przetwarzane ani udostępniane osobom trzecim, chyba że będą tego wymagać przepisy prawa.

§ 5. ZNAKI TOWAROWE I PRAWA AUTORSKIE

1. Wszystkie Usługi i Treści oferowane przez Dostawca, stanowiące określone dzieła, stanowią jego wyłączną własność i są objęte ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

2. Adresy stron internetowych, ich zawartość i układy oraz nazwa i logo TimeCamp są chronione powyższymi ustawami.

3. Wymagana jest pisemna zgoda Dostawca na wszelkie niezatwierdzone osobiste i nieosobiste korzystanie z oferowanych Usług i Treści. Zgoda taka jest wymagana w szczególności przy rozpowszechnianiu i nagłaśnianiu określonych elementów (np. zdjęć, filmów, tekstów) w innych serwisach internetowych, publikacjach drukowanych, książkach, prezentacjach multimedialnych i innych mediach elektronicznych, a także w celu zbycia lub wykorzystania ich pracy (adaptacje, zmiany, modyfikacje).

4. Nieautoryzowane udzielanie dalszych licencji i sublicencji na oferowane produkty i usługi oraz ich sprzedaż przez użytkowników bez wyraźnej zgody Dostawca jest zabronione. Takie działanie jest uznawane za niewłaściwe korzystanie z usług.

5. Użytkownik nie może modyfikować ani zmieniać celu i korzystania z oferowanych usług i produktów. Wprowadzanie w błąd innych co do istnienia współpracy, powiązań, relacji lub działania w imieniu Dostawca jest zabronione.

§ 6. PŁATNOŚCI

1. Korzystanie z oferowanych przez Dostawcę usług jest bezpłatne w okresie próbnym, który jest określony na stronie internetowej. W trakcie trwania okresu próbnego podanie danych z karty kredytowej nie jest wymagane. Po tym okresie, jeśli Właściciel konta chce nadal korzystać z oferowanych usług zostanie poproszony o dokonanie płatności zgodnie z wybranym planem abonamentowym i aktualnie obowiązującym cennikiem.

2. Wszystkie płatności są transakcjami bezgotówkowymi przeprowadzanymi elektronicznie za pośrednictwem zewnętrznych podmiotów płatności. Opłaty abonamentowe są naliczane dla Właściciela konta w zależności od wybranego okresu rozliczeniowego według miesięcznych, kwartalnych, półrocznych, rocznych lub dwuletnich płatności oraz w zależności od wybranego Abonamentu.

3. O ile nie uzgodniono inaczej płatny Abonament rozpoczyna się pierwszego dnia po wygaśnięciu okresu próbnego.

4. W przypadku braku płatności Usługi mogą zostać zawieszone, a Abonament może zostać rozwiązany. Odstąpienie od płatności oznacza rezygnację z dostarczanych usług.

5. Dostawca powiadomi każdego Właściciela konta o zmianach w cenniku co najmniej na 14 dni przed wprowadzeniem zmian.

6. Wszystkie płatności za Usługi są obsługiwane przez zewnętrzny podmiot płatności, a Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za przetwarzanie płatności przez ten podmiot oraz odpowiedzialności w związku z jakąkolwiek sprawą z tym związaną.

7. Po wybraniu płatnego Abonamentu przez Właściciela konta należy podać dane karty kredytowej, liczbę stanowisk i okres subskrypcji (okres rozliczeniowy), jednakże pobranie opłaty nastąpi po zakończeniu bezpłatnego okresu próbnego.

8. Właściciel konta wybierając Abonament dokonuje wyboru okresu rozliczeniowego: miesięcznego, kwartalnego, półrocznego lub rocznego. Abonament jest rozliczany w wybranych okresach rozliczeniowych. Cena Abonamentu za każdy okres rozliczeniowy jest pobierana z góry za dany okres rozliczeniowy. W przypadku dwuletniego okresu rozliczeniowego cena jest pobierana za okresy roczne.

9. Dokonując wyboru okresu rozliczeniowego Właściciel konta akceptuje automatyczne przedłużanie Abonamentu zgodnie z wybranym okresem rozliczeniowym. Opłata za kolejny okres rozliczeniowy pobierana jest automatycznie ostatniego dnia bieżącego okresu rozliczeniowego.

§ 7.ZWROTY

1. Jeśli Właściciel Konta nie chce kontynuować korzystania z Usług, może zażądać pełnego zwrotu ostatniej płatności. Dostawca oferuje zwrot pieniędzy, jeśli wniosek zostanie otrzymany w ciągu 3 dni od rozpoczęcia okresu rozliczeniowego (daty wystawienia faktury) w przypadku subskrypcji miesięcznych i w ciągu 30 dni od daty rozpoczęcia okresu rozliczeniowego (daty wystawienia faktury) w przypadku subskrypcji półrocznych i rocznych. W celu rezygnacji i zażądania zwrotu, prosimy o kontakt na adres [email protected].

2. Jeśli w ostatnim okresie rozliczeniowym nie było żadnej aktywności na koncie, ale płatność jest opóźniona w stosunku do terminów określonych w punkcie 1, Właściciel Konta może zażądać częściowego zwrotu pieniędzy. Dostawca dokona przeglądu aktywności wszystkich Użytkowników zaproszonych do konta i rozważy wydanie częściowego zwrotu pieniędzy.

3. Jeśli Użytkownik napotkał powtarzający się problem podczas korzystania z Usług oraz wysłał wiadomość e-mail do działu obsługi klienta, ale odpowiedź zajęła wiele dni, Dostawca może rozpatrzyć sprawę i przyznać częściowy zwrot pieniędzy lub kredyty.

4. Zmiana planu abonamentowego, okresu rozliczeniowego lub zmniejszenie liczby miejsc nie zobowiązuje Dostawcy do zwrotu pieniędzy. Kwota za niewykorzystany okres zostanie zamieniona na kredyty, które zostaną automatycznie rozliczone przy następnych płatnościach za Usługi.

4. Użytkownik może w każdej chwili anulować lub obniżyć swój Plan Abonamentowy w Ustawieniach w zakładce Rozliczenia. Anulowanie zostanie zaplanowane, a subskrypcja przestanie działać na koniec okresu rozliczeniowego. Jeśli użytkownik chce natychmiast anulować subskrypcję i zażądać zwrotu pieniędzy, powinien skontaktować się z nami pod adresem [email protected].

§ 8. ZAMKNIĘCIE KONTA

1. Właściciel konta może zamknąć Konto TimeCamp w dowolnym momencie. Zamknięcie konta oznacza, że dalsze korzystanie z Usług przy użyciu bieżącego loginu i hasła nie będzie już możliwe.

2. Właściciel konta jest odpowiedzialny za zamknięcie konta.

3. Zamknięcie Konta TimeCamp przez Właściciela konta przed końcem okresu rozliczeniowego, za który dokonana została płatność, nie zobowiązuje Dostawcę do zwrotu kwoty za niewykorzystany okres z zastrzeżeniem § 7.

4. Dostawca zastrzega sobie prawo do zamknięcia konta Właściciela konta z powodu rażącego naruszenia postanowień niniejszego regulaminu, w przypadku nielegalnego korzystania z oferowanych Usług i z powodu braku płatności.

5. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Właściciela konta lub Użytkowników powstałe w związku z zawieszeniem lub zamknięciem konta przez Właściciela konta lub z innych przyczyn wynikających z winy Właściciela konta.

6. Zamknięcie Konta TimeCamp przez Właściciela konta spowoduje zamknięcie kont wszystkich jego Użytkowników.

7. Właściciel konta jest odpowiedzialny za dodanie lub usunięcie Użytkowników konta w zależności od potrzeb.

§ 9. GWARANCJA I OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1. Dostawca gwarantuje najwyższą jakość swoich działań w celu zapewnienia dostępności i ciągłości oferowanych Usług i Treści zgodnie z ich przeznaczeniem. Żadna transmisja danych na odległość nie gwarantuje jednak 100% bezpieczeństwa, ciągłości i dostępności oferowanych Usług.

2. Dostawca nie gwarantuje zgodności oferowanych Usług i Treści z oprogramowaniem innych producentów. Właściciel konta ponosi odpowiedzialność za wybór i konsekwencje wynikające z używania innego oprogramowania, w tym jego przydatności do celów Użytkownika.

3. Dostawca zastrzega, że opinie Właścicieli kont i Użytkowników nie odzwierciedlają w jakikolwiek sposób poglądów i opinii przedstawicieli Dostawca. Dostawca nie monitoruje ani nie kontroluje opinii w sposób ciągły, jeżeli jednak zostaną ujawnione opinie niezgodne z niniejszym regulaminem Dostawca podejmie wysiłki w celu ich usunięcia.

4. Dostawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności w szczególności z następujących przyczyn:

a. działania siły wyższej;

b. zwroty i wpisy dodane przez Właścicieli kont i Użytkowników do Oprogramowania w związku z korzystaniem z oferowanych Usług i Treści;

c. działania niezgodne z prawem i z niniejszym regulaminem podejmowane przez użytkowników podczas korzystania z oferowanych Usług i Treści;

d. zakłócenia w dostępności oferowanych Usług i Treści nie spowodowanych przez Dostawca;

e. szkody poniesione przez Użytkownika w związku z zawieszeniem lub zamknięciem konta przez Właściciela konta lub z innych przyczyn wynikających z winy Właściciela konta;

f. szkody poniesione przez Użytkownika w wyniku korzystania przez osobę trzecią z danych, które umożliwiają mu dostęp do świadczonych Usług i Treści;

g. szkody wynikające z użytkowania lub niemożności użytkowania z oferowanych Usług i Treści, w tym faktycznie poniesionych szkód, utraty oczekiwanych korzyści, utraty danych, uszkodzeń lub awarii komputera, kosztów sprzętu zastępczego i oprogramowania, zamknięcia i naruszenia reputacji firmy;

h. konsekwencje niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań podjętych przez innych Użytkowników, mimo że zobowiązanie takie zostało podjęte z wykorzystaniem oferowanych Usług i Treści.

§ 10. POLITYKA PRYWATNOŚCI

Zasady ochrony prywatności użytkowników, w tym ochrony danych osobowych, zostały opisane w odrębnej Polityce prywatności..

§ 11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Wszelkie spory powstanie w związku z niniejszym regulaminem rozstrzygane są w pierwszej kolejności polubownie.

Wszelkie spory, których nie można rozstrzygnąć polubownie podlegają rozstrzygnięciu przez Sąd Powszechny w miejscu siedziby Dostawca. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz innych obowiązujących przepisów prawa.